Privacybeleid

Skopein, gevestigd aan Meddosestraat 4-8

7101 CV Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://skopeinfeesten.nl/# Meddosestraat 4-8

7101 CV Winterswijk +31543521515

 

Ronald Sasbrink Harkema is de Functionaris Gegevensbescherming van Skopein

Hij/zij is te bereiken via info@skopein.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Skopein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skopein.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Skopein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Skopein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skopein) tussen zit. Skopein gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailchimp, verzending van nieuwsbrieven, filmprogramma. Hiermee worden de klanten geïnformeerd over de activiteiten van ons bedrijf.

KTS, verwerking en maken van reserveringen voor voorstellingen. Via de site, per mail of telefonisch.

WordPress, het beheer van de website en de koppeling met mailchimp en KTS om de juiste informatie te kunnen verwerken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Skopein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Alle gegevens:    > Tot uitschrijving/wijziging > Wordt uitsluitend gebruikt om te informeren indien gewenst. Bij uitschrijving gaat Skopein er vanuit dat de informatie niet meer gewenst is en wordt deze niet meer gebruikt, dan wel bewaard.                     

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Skopein deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Skopein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Skopein uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Mailchimp, verzending van nieuwsbrieven, filmprogramma. Hiermee worden de klanten geïnformeerd over de activiteiten van ons bedrijf. Door het achterlaten van gegevens op de site van skopein gaat u ook akkoord met het privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden van Mailchimp. Zie https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.199236846.1598856563.1527620941-969996831.1527620941 en https://mailchimp.com/legal/terms/?_ga=2.199236846.1598856563.1527620941-969996831.1527620941

Rebiticks, verwerking en maken van reserveringen voor voorstellingen. Via de site, per mail of telefonisch.

Flipmedia, automatisering reserveringssysteem.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Skopein gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@skopein.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Skopein zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Skopein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Skopein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@skopein.nl